Roboadvisory – wirtualni doradcy finansowi

Roboadvosiory to zautomatyzowane doradztwo finansowe, obejmuj?ce równie? pomoc w zarz?dzaniu funduszami inwestycyjnymi i innymi instrumentami finansowymi. Z za?o?enia udzia? cz?owieka jest maksymalnie ograniczony. Wszelkie dzia?ania opieraj? si? na decyzjach podejmowanych przez algorytmy i sztuczn? inteligencj?. Us?ugi roboadvisory s? rozpowszechnione na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych, w Polsce dopiero raczkuj?.

roboadvisor

Jak dzia?a roboadvisory

Roboadvisory opiera si? na zebraniu maksymalnej ilo?ci informacji od klienta. W czasie wywiadu (informacje zbierane s? przez elektronicznego asystenta lub w formie ankiety) klient pytany jest o:
  • cel inwestycji,
  • kwot? jak? chce zainwestowa?,
  • oraz szacowana jest jego sk?onno?? do ponoszenia ryzyka.
Na tej podstawie system rekomenduje teoretycznie najlepsze rozwi?zania finansowe. Cz??? wirtualnych doradców jest w stanie tak?e inwestowa? pieni?dze klienta (nie tylko doradza?).

Jakie korzy?ci daje roboadvisory

Klasyczne doradztwo inwestycyjne kojarzone jest klientami premium, którzy s? w stanie przeznaczy? du?e kwoty na inwestycje. Klienci tacy korzystaj? z pomocy fizycznych doradców, którzy wynagradzani s? procentowo od obrotów wykonanych na koncie klienta lub od wypracowanych zysków. Ca?o?? sprawia, ?e osoby posiadaj?ce niewielkie nadwy?ki finansowe i jednocze?nie orientuj?ce si? s?abo w kwestiach finansowych, rezygnuj? z bardziej skomplikowanych instrumentów inwestycyjnych. Z regu?y niewielkie oszcz?dno?ci lokuj? na kontach oszcz?dno?ciowych lub na klasycznych lokatach bankowych.
Roboadvisory kierowane jest w?a?nie do takich klientów. Poniewa? rekomendacje wydawane s? przez systemy komputerowe, prowizje z tego tytu?u s? do?? niskie. Dodatkowo nawet niewielka kwota przeznaczona na inwestycje nie stanowi problemu. Du?e znaczenie ma tak?e dost?pno?? us?ug 24 godziny na dob? przez ca?y rok.

Internetowy doradca kredytowy

Oprócz doradztwa inwestycyjnego systemy typu roboadvisory zajmuj? si? tak?e doradztwem kredytowym. Pomagaj? wybra? kredyt gotówkowy, konsolidacyjny lub mieszkaniowy. Bardzo cz?sto posiadaj? opcj? kalkulatora kredytowego, które oprócz zarekomendowania najlepszej oferty potrafi wyliczy? tak?e wst?pn? rat? kredytu.
Systemy takie zbieraj? od klienta podstawowe informacje dotycz?ce jego sytuacji finansowej, ?ród?a oraz wysoko?ci dochodu oraz historii kredytowej. Na tej podstawie przeprowadzany jest proces tzw. prescoringu i wydawana jest rekomendacja kredytowa.

 zł
 mce

Zanim udasz się do placówki zapytaj konsultanta czy masz szansę na kredyt

Pożyczka gotówkowa Alior Bank
RRSO: 10.35%
do spłaty: 11064 zł
rata od

461 zł


autor: